Feladataink

Tagintézményünk az alábbi területeken nyújt ellátást:

1. Korai fejlesztés és korai intervenció

KORAI FEJLESZTÉSre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek fejlődése eltér a velük azonos életkorúakétól. A szakemberek a gyermek fejlesztésére, kibontakoztatására egy tervszerűen felépített fejlesztő programot állítanak össze. A fejlesztés elsődleges célja, hogy a kisebb-nagyobb képességbeli lemaradásokat csökkenthessük, a gyermek könnyebben beilleszkedhessen családjába, kortárs közösségekbe.  A programban szerepel gyógypedagógia/konduktori/logopédiai fejlesztés, és pszichológiai tanácsadás.  Ezek összeállításakor minden esetben figyelembe vesszük a gyermek és a család igényeit, szükségleteit, állapotát.

Hogyan lehet a fejlesztésben részesülni? 

A legfontosabb az, hogy a probléma észlelésekor minél hamarabb kezdeményezze a szülő a vizsgálatot, mert minél hamarabb kezdődik el a terápia, annál eredményesebb lehet a fejlesztés!

A korai fejlesztésre a szakértői bizottság tesz javaslatot.Ha a gyermek 18 hónaposnál fiatalabb és szakorvos (pl: gyermek-neurológus) javasolja a fejlesztést, akkor a szakértői bizottság minden további vizsgálat nélkül azonnal javasolhatja a korai fejlesztést. Ehhez nem kell mást tenni, mint eljuttatni a szakorvosi javaslatot a kerületi pedagógiai szakszolgálathoz. A 18 hónapnál idősebb gyermeknél a fejlesztés igénybevételéhez szakértői vizsgálat szükséges, illetve olyan szakértői vélemény, ami javasolja azt.   A gyermekek 0-6 éves korukig részesülhetnek ebben a fejlesztési formában, amennyiben a szakértői felülvizsgálat és javaslat ezt megerősíti.

KORAI INTERVENCIÓvagyis beavatkozás annyival több, mint a gyermek korai fejlesztése, hogy része a család, a szűkebb és a tágabb környezet komplex, sokrétű támogatása. (Pl: Mentálhigiénés támogatás, nevelési tanácsadás, szülő-csecsemő konzultáció és terápia, szülők közötti feszültségek csillapítása). Egyfajta komplex tanácsadás, amelyben nagyon sok szakember vesz részt: gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, konduktor, pszichológus. Ők munkájuk során maximálisan szem előtt tartják a gyerek állapotát és a család igényeit, körülményeit. A korai intervencióhoz nem szükséges szakértői bizottsági javaslat,  ez az ellátási forma nevelési tanácsadás keretein belül történik.

Forduljon Tagintézményünkhöz, ha az alábbi problémák közül bármelyik igaz gyermekére:

 • értelmi fejlődési elmaradás
 • mozgás-, hallás- vagy látásprobléma
 • megkésett beszédfejlődés
 • viselkedészavar, szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák
 • étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok
 • nap mint nap felmerülő együttműködési nehézségek, melyekre eddig nem találtak megoldást.

2. Konduktív pedagógiai ellátás

Központi idegrendszeri sérültek részére, akik köznevelési intézménybe járnak: óvodába, általános vagy középiskolába.
Lehet a neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó vagy egyéni fejlesztő foglalkozás.
Alapja a szakértői vélemény. A szakértői bizottság írja elő, hogy egyéni vagy csoportos legyen.
A szülő közreműködhet az ellátásban.
Az ellátás a tanévhez kapcsolódik, rendjéhez igazodik, bármikor megkezdhető a tanévben.

 

3. Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés célja:
Mozgásszervi (pl.: lúdtalp,gerincferdülés,hanyag tartás stb.) vagy belgyógyászati problémával (pl.: elhízás,asztma stb.) küzdő,ezért gyógytestnevelésre beutalt tanulók panaszainak csökkentése,illetve lehetőség szerint a megszüntetése a testnevelés eszközeivel.
A gyógytestnevelés feladata:
A beutalt tanulók állapotának javítása aktív testmozgással,illetve  célzottan  a “betegség” javítását szolgáló gyakorlatokkal,valamint a helyes testtartás kialakítása.
Fontos még a testi képességek javítása,a sportolási igény kielégítése,hogy az életük szerves részét képezze az aktív testmozgás.
Gyógytestnevelésre bekerülni az iskolában zajló kötelező szűrés alapján lehet,iskolaorvosi javaslatra,illetve szakorvosi javaslat alapján,szintén az iskolaorvoson keresztül.
Kerületünkben jelenleg az általános iskolása és a középiskolás korosztályt látjuk el.
A gyógytestnevelés foglalkozások torna termi illetve uszodai (gyógyúszás) foglalkozásokból állnak.

 

4. Nevelési tanácsadás

A nevelési tanácsadás pszichológus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus munkatársak együttműködésével áll a kerület családjainak rendelkezésére. Viselkedési, érzelmi, tanulási és képességzavarok, elmaradások korrekciójában segítünk, ugyanakkor a szülők nevelési tanácsért vagy személyes beszélgetésért is fordulhatnak hozzánk.

5. Járási szakértői bizottsági feladat

Beilleszkedési, tanulási, és magatartási nehézség kérdésével kapcsolatos komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai aktuális állapotot feltáró alapvizsgálatok és  fejlődést nyomon követő felülvizsgálatok elvégzése, szakértői vélemény készítése a gyermek, a tanuló további fejlődésének elősegítése céljából.

6. Tehetséggondozás

Tagintézményünkben sokrétű tehetséggondozó ellátás működik. Segítséget kínálunk pedagógusok, intézmények és szülők számára egyaránt, annak érdekében, hogy minél jobban tudják támogatni a kiemelkedő képességű gyerekeket képességeik kibontakoztatásában. A gyerekek számára egyéni és csoportos tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre is van lehetőség, melyek mindig a gyerekek egyéni érdeklődéséhez és képességeihez illeszkedően zajlanak.

 

7. Óvoda- és iskolapszichológiai koordináció

Koordinátorunk segíti a kerületben dolgozó óvoda- és iskolapszichológusok munkáját és a hálózatos működés kialakítását.

8. Logopédiai ellátás (külön telephelyen: 1201 Bp. Vörösmarty u. 128.)

A logopédiai ellátás külön telephelyen valósul meg:

1201 Budapest, Vörösmarty u. 128.

Kapcsolat:
Telefon: +36-30-311-5072
E-mail:  logopedia.20@fpsz.net   
Urbán Orsolya tagintézmény-vezető helyettes logopédus
Telefon: +36-70-884-8464
E-mail: urban.orsolya.20@fpsz.net

Munkatársak:

Komjáti Zoltánné logopédus

Pankotai Dalma logopédus

Plavecz Dóra logopédus

Székely Kinga logopédus

Tamási Renáta logopédus

Urbán Orsolya logopédus

Jogszabályi háttér:

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. § (3) és (4) bekezdései a logopédiai ellátás vonatkozásában az alábbiakat rögzíti:

„A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv). A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.”

Logopédiai szűrések:

 • Háromévesek szűrése:

A program a kötelező óvodáztatással összhangban az óvodába lépő hároméves gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségét (szókincs, mondatalkotás, nyelvhasználat) szűri egy rövid, szülők által kitöltendő online kérdőív segítségével (KOFA-3), mely kivételes esetben papír alapon is kitölthető. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ebben az életkorban előforduló beszédhanghibák még élettaninak tekinthetők. Ötéves korban kerül majd sor a beszédartikuláció szűrésére, valamint annak megítélésére, hogy az olvasás, írás elsajátításához szükséges képességek szintje megfelelő-e.

Az idei tanévben az érintett korosztály a 2016. augusztus 31. és 2017. szeptember 1. között született gyermekek köre.

A szűrésre 2020. szeptember 1. és október 15. között kerül sor.

 • Ötévesek szűrése:

A program az 5. életévüket betöltött, illetve tanköteles korosztály beszédartikulációjának, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségének feltérképezésére irányul, eszköze a SZÓL-E? szűrőeljárás.

Az érintett korosztály a 2015. október 15-ig született, illetve tanköteles korú óvodás gyermekek.

A szűrésre 2020 június 15. – október 15. között kerül sor az óvodákban.

Az óvodai szűrésekről részletesebb információkat az óvoda logopédusától, illetve elérhetőségeinken keresztül kaphatnak.

 • Egyéb korosztály szűrése:

A tanév elején az általános iskolák első osztályosai körében is végzünk szűrést, mely elsősorban az artikulációs zavarok és a diszlexia veszélyeztetettség feltárására irányul.

Az iskolai szűrésekről részletesebb információkat elérhetőségeinken keresztül kaphatnak.

Logopédiai vizsgálat, tanácsadás:

Igény szerint (a szülő vagy az óvoda/iskola kérésére) telephelyünkön, illetve intézményeinkben folyamatosan végzünk logopédiai vizsgálatokat, minden, a szakmánk körébe tartozó esetben, előzetes bejelentkezés alapján, illetve intézményeinkben heti rendszerességgel tanácsadásban részesítjük a hozzánk forduló szülőket.

A szülő kérésére/beleegyezésével a gyermek további részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálaton vehet részt, illetve kezdeményezzük további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatát. A részletes logopédiai vizsgálat eredményeit logopédiai vizsgálati véleményben rögzítjük.  A logopédiai vizsgálat eredményei alapján beszédhiba vagy részképesség-zavar, a szakértői bizottság vizsgálata alapján pedig beszédfogyatékosság állapítható meg;

Logopédiai terápia:

 • Felvétel

A logopédus a beszédhiba típusa és súlyossága, a gyermek életkora, a kezelés várható időtartama alapján állapítja meg a felvétel sorrendjét. A fel nem vett gyermekeket előjegyzésbe veszi, majd a „tünetmentes”, vagy „kimaradt” minősítéssel elbocsátott kliensek helyét az előjegyzési listáról tölti be.

Felvételre jogosító tényező hogy a felmerülő probléma logopédiai kompetencia körébe tartozó, a gyermek/tanuló kerületi lakos, vagy a kerületi önkormányzat illetve Külső Pesti Tankerületi Központ által fenntartott oktatási-nevelési intézménybe jár.

 • A terápiák formája

A kerület óvodáiban, iskoláiban főként artikulációs terápiát, nyelvi fejlesztést illetve beszédindítást végzünk. Telephelyünkön az előzőek mellett ambuláns keretek között csoportos nyelvi késés terápiára, dadogás terápiára a nyelvlökéses nyelés korrekciójára, diszfónia terápiára, diszlexia prevencióra és egyéb speciális ellátásra is sor kerül a szülők aktív bevonásával.

A logopédiai ellátást egyéni, illetve kiscsoportos keretek között szervezzük meg. A logopédus a gyermekeket a beszédhiba típusa, súlyossága és az életkor szerint lehetőleg homogén foglalkozási csoportokba osztja.